Tuyaux

Tuyaux

 

Tuyau Pression Max 210 Bars Ø Int 8.13mm x Ø Ext 14mm

Avec raccords à chaque extrémités

  • Longueur 50m (REF : 050011)
  • Longueur 100m (REF : 050012)

 

Tuyau Pression Max 50 Bars Ø Int 10mm x Ø Ext 16.5mm

Avec raccords à chaque extrémité

 

  • Longueur 50m (REF : 050013)
  • Longueur 100m (REF : 050014)

 

Tuyau Pression Max 50 Bars Ø Int 19mm x Ø Ext 25mm

Avec raccords à chaque extrémités

  • Longueur 50m (REF : 050015)